Właściwość

Właściwym obszarem działania Komornika Sądowego Bartosza Zygmunt jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, w skład którego wchodzą:

 • Miasto Nowy Sącz
 • Miasto i Gmina Stary Sącz
 • Miasto i Gmina Muszyna
 • Miasto i Gmina Krynica Zdrój
 • Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój
 • Gminy: Chełmiec, Gródek n. Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie, Rytro.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Bartosz Zygmunt może prowadzić postępowania egzekucyjne oraz zabezpieczające na obszarze właściwości miejscowej Sądu Apelacyjnego w Krakowie, w oparciu o złożone przez wierzyciela oświadczenie o wyborze komornika. W tym celu wierzyciel składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie o następującej treści:

„Oświadczam, iż wyboru komornika dokonałem na podstawie art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.”

Apelacja krakowska obejmuje obszar właściwości:

 • Sądu Okręgowego w Krakowie z podległymi Sądami Rejonowymi w Chrzanowie, dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, w Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Wieliczce
 • Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z podległymi Sądami Rejonowymi w Gorlicach, Limanowej, Nowym Sączu, Nowym Targu i Zakopanem
 • Sądu Okręgowego w Tarnowie z podległymi Sądami Rejonowymi w Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie
 • Sądu Okręgowego w Kielcach z podległymi Sądami Rejonowymi w Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kielcach, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, Staszowie i we Włoszczowie

Właściwym obszarem działania Komornika Sądowego Bartosza Zygmunt jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, w skład którego wchodzą:

 • Miasto Nowy Sącz
 • Miasto i Gmina Stary Sącz
 • Miasto i Gmina Muszyna
 • Miasto i Gmina Krynica Zdrój
 • Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój
 • Gminy: Chełmiec, Gródek n. Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie, Rytro.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Bartosz Zygmunt może prowadzić postępowania egzekucyjne oraz zabezpieczające na obszarze właściwości miejscowej Sądu Apelacyjnego w Krakowie, w oparciu o złożone przez wierzyciela oświadczenie o wyborze komornika. W tym celu wierzyciel składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie o następującej treści:

„Oświadczam, iż wyboru komornika dokonałem na podstawie art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.”

Apelacja krakowska obejmuje obszar właściwości:

 • Sądu Okręgowego w Krakowie z podległymi Sądami Rejonowymi w Chrzanowie, dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, w Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Wieliczce
 • Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z podległymi Sądami Rejonowymi w Gorlicach, Limanowej, Nowym Sączu, Nowym Targu i Zakopanem
 • Sądu Okręgowego w Tarnowie z podległymi Sądami Rejonowymi w Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie
 • Sądu Okręgowego w Kielcach z podległymi Sądami Rejonowymi w Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kielcach, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, Staszowie i we Włoszczowie

Pełna klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej – RODO, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Bartosz Zygmunt

I Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (art. 13 pkt 1 lit. a)
Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Bartosz Zygmunt, ul. Rynek 30/4

II Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 pkt 1 lit. b)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Roman Kwieciński. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres siedziby kancelarii ul. Rynek 30/4, 33-300 Nowy Sącz lub/oraz poprzez adres e-mail iod.nowy.sacz.005@komornik.pl

III Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 13 pkt 1 lit. c)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).

IV Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 13 pkt. 1 lit. e)
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje Pani/Pana dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz uczestnikom postępowania, urzędom lub/oraz instytucją, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.

V Przekazanie danych osobowych poza EOG (art. 13 pkt. 1 lit. f)
Dane osobowe nie są̨ przesyłane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy*.
*konieczne jest zweryfikowanie czy stosowane w Kancelarii aplikacje nie znajdują się na serwerach poza EOG

VI Okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe (art. 13 pkt 2 lit. a)
Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych.

VII Prawa podmiotu (art. 13 pkt 2 lit. b)
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczających oraz innych ustawowych zadań komornika nie przysługuje prawo do usunięcia danych, sprzeciwu i przeniesienia danych. Prawo dostępu do danych osobowych realizowane jest na podstawie zasad określonych w art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „k.p.c.”. Sprostowanie danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania realizowane jest wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym w k.p.c.  W przypadku pozyskiwania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, Komornikowi Sądowemu przysługuję wyłączenie od zobowiązania przekazania informacji wynikających z art. 14 RODO osobie, której dane pozyskał w inny sposób niż od tej osoby.

VIII Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 pkt 2 lit. d)
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w trakcie prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego narusza przepisy prawa, przysługuje Panu/Pani prawo do zwrócenia się ze skargą do Prezesa UODO z wyłączeniem spraw w zakresie których na czynności podejmowane przez komornika sądowego przysługuje skarga w rygorze art. 767 k.p.c. – w tym przypadku adresatem skargi powinien być sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

IX Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e)
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego.

X Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (art. 13 pkt 2 lit. f)
Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.