Systemy informatyczne

^

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Powyższy system pozwala na uzyskanie informacji o pojazdach stanowiących własność albo współwłasność dłużnika, nie tylko dotyczących marki, modelu i numerów rejestracyjnych, ale także dacie ważności OC lub dacie zbycia pojazdu.

^

EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze)

Egzekucja w mojej kancelarii może być również prowadzona na podstawie elektronicznych tytułów wykonawczych. Dzięki powyższej platformie, wierzyciel ma możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w formie elektronicznej.

^

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (e-ZUS)

System umożliwiający uzyskanie informacji na temat miejsca zatrudnienia dłużnika, otrzymywanych przez niego świadczeń, aktualnych zgłoszonych przez niego adresów zamieszkania, zameldowania, prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiedź na zapytanie zostaje udzielona zazwyczaj po kilku dniach w formie elektronicznej.

^

System Informacji REGON

Platforma pozwala na zweryfikowanie danych numerycznych i adresowych dłużnika.

^

OGNIVO

System pozwala zarówno na uzyskanie informacji o posiadanych przez dłużnika rachunkach w bankach ogólnokrajowych oraz bankach spółdzielczych, jak również dokonanie ich zajęcia.

^

Elektroniczna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

Powyższy system pozwala na podstawie danych dłużnika ustalić nieruchomości stanowiące jego własność, współwłasność oraz będące w jego użytkowaniu wieczystym. Ponadto, system pozwala również złożyć wniosek o dokonanie wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości w formie elektronicznej.

^

Rejestr Zastawów

Dzięki elektronicznemu zapytaniu do ww. rejestru komornik jest w stanie ustalić czy dłużnik jest zastawcą oraz czy na danej ruchomości dłużnika został ustanowiony zastaw. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, komornik otrzymuje również informacje o zastawniku.

^

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

Powyższy system pozwala na ustalenie adresów prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika, jego danych teleadresowych, jak również obszaru prowadzonej przez niego działalności.

^

Monitor Postępowania Egzekucyjnego (MPE)

Powyższy system umożliwia upoważnionym użytkownikom zapoznanie się ze wszystkimi udostępnionymi przez Komornika sądowego informacjami o sprawie. Komornik sądowy może w ramach MPE udostępnić użytkownikowi każdą wybraną przez Niego informację, udostępnienie której uzna za uzasadnione i legalne. MPE to bezpośrednie połączenie pomiędzy Kancelarią komorniczą i podmiotami będącymi stroną wielu z prowadzonych przez nią postępowań. Za zgodą Komornika sądowego, Firmy Zarządzające Wierzytelnościami i Wierzyciele Masowi mogą automatycznie przetwarzać informacje o postępowaniach egzekucyjnych w swoich systemach informatycznych.