Licytacja

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Bartosz Zygmunt Kancelaria Komornicza numer XIII w Nowym Sączu zawiadamia na podstawie art. 867 k.p.c. w  związku z art. art. 1013 6 §1 k.p.c, że w dniu 12.11.2021r. o godzinie 13:00 w kancelarii komornika pod adresem ul. Rynek 30/4, 33-300 Nowy Sącz odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:

  1. niezabudowana działka ewidencyjną nr 89/4 o pow. 0,1186 ha,  położona w obrębie ew. nr 121 miasta Nowego Sącza, która objęta jest księgą wieczystą nr NS1S/00132025/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych – nieruchomość stanowi działkę budowlaną.
  2. udział 200/3000 w niezabudowanej działce ewidencyjnej nr 88  o pow. 0,0251 ha,  położonej w obrębie ew. nr 121 miasta Nowego Sącza, która objęta jest księgą wieczystą nr NS1S/00116505/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych – nieruchomość stanowi wewnętrzną drogę dojazdową.
  3. udział 2/6 w niezabudowanej działce ewidencyjnej nr 89/5 i 89/8 o łącznej pow. 0,0895 ha,  położoną w obrębie ew. nr 121 miasta Nowego Sącza, która objęta jest księgą wieczystą nr NS1S/00131720/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych – nieruchomość stanowi wewnętrzną drogę dojazdową.

stanowiących własność dłużników:

Szymonik  Eweliny  oraz Szymonik Tomasza

  1. Nieruchomość objęta Księgą Wieczystą o nr NS1S/00132025/8 oszacowana jest na kwotę: 140.700,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 105.525,00

Rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości wynosi: 14.070,00 zł

  1. Udział w nieruchomość objętej Księgą Wieczystą o nr NS1S/00116505/9 oszacowany jest na kwotę: 245,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 184,75 zł

Rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości wynosi: 24,50 zł

  1. Udział w nieruchomość objętej Księgą Wieczystą o nr NS1S/00131720/3 oszacowany jest na kwotę: 4.380,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 3.285,00 zł

Rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości wynosi: 438,00 zł

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tutejszej kancelarii: 89 1600 1462 1864 0294 8000 0003 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy wpisać „RĘKOJMIA do GKm 1/21.” Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Zgodnie z art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.  Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. (art.871 k.p.c. w zw. z art. 1013 6 §1 k.p.c.). Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tej samej nieruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. Od nabywcy który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.                 

                                                                                                                                                                                                                              

   K O M O R N I K 

                                                                                                                                                                                                                  Bartosz Zygmunt